ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍បញ្ច្រាសទិស 5:00 - 6:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 6:30 - 8:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីព័ត៌មានកម្សាន្ត 8:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍បញ្ច្រាសទិស 8:30 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ជម្លោះរាជវង្សឆេង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ អ្នកម៉ាក់វ័យក្មេង 13:05 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 14:40 - 15:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ 15:00 - 15:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 15:05 - 16:00
ផ្សាយផ្ទាល់ ពត៌មាព្រឹត្តិការណ៌ផ្សេង 16:00 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 16:30 - 17:10
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 17:10 - 17:40
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿងគំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 17:40 - 19:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពត៌មានពេលយប់ 19:00 - 19:35
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:35 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ទ្រំនំកម្ម 21:00 - 22:30
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:30 - 23:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 23:00 - 00:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីពត៌មាន និងសិល្បៈ 00:00 - 00:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ទ្រនំកម្ម 5:00 - 6:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 6:30 - 8:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីបេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 8:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍បញ្ច្រាសទិស 8:30 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ជម្លោះរាជវង្សឆេង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ អ្នកម៉ាក់វ័យក្មេង 13:05 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រឿងនារីស្បែកគង់ 14:40 - 15:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ 15:00 - 15:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រឿងនារីស្បែកគង់ 15:05 - 16:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:00 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 16:30 - 17:10
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 17:10 - 17:40
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿងគំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 17:40 - 19:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីពត៌មានពេលយប់ 19:00 - 19:35
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:35 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ទ្រំនំកម្ម 21:00 - 22:30
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:30 - 23:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 22:30 - 00:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 00:00-00:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ទ្រនំកម្ម 6:00 - 6:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 6:30 - 8:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 8:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កម្លាំងអធិដ្ឋាន 8:30 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ជម្លោះរាជវង្សឆេង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 13:05 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿង នារីស្បែកគង់ 14:40 - 15:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ 15:00 - 15:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿង នារីស្បែកគង់ 15:05 - 16:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:00 - 16:30
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង រឿងកណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 16:30 - 17:10
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីពត៌មាន និងសិល្បៈកម្សាន្ត 17:10 - 17:25
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីពត៌មានផ្សេងៗ 17:25 - 17:40
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿង គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 17:40 - 19:00
ផ្សាយផ្ទាល់ពត៌មានពេលយប់ 19:00 - 19:35
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ រឿងតួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:35 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ទ្រនំកម្ម 21:00 - 22:30
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:30 - 23:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 23:00 - 00:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីពត៌មាន និងសិល្បៈ 00:00 - 00:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ទ្រនំកម្ម 5:00 - 6:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 6:30 - 8:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី សុខភាពលេខមួយ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កម្លាំងអធិដ្ឋាន 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ជម្លោះរាជវង្សឆេង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 13:05 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 14:40 - 15:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ​ពត៌មានពេលយប់ 15:00 - 15:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿង នារីស្បែកគង់ 15:05 - 16:00
ផ្សាយផ្ទាល់ ពត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:00 - 16:30
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង រឿងកណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 16:30 - 17:10
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ពត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត 17:10 - 17:25
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 17:25 - 17:40
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿង គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 17:40 - 19:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពត៌មានពេលយប់ 19:00 - 19:35
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ រឿងតួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:35-21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ទ្រំនំកម្ម 21:00-22:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ពត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត 22:30-23:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿង គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 23:00-00:00
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ​ស្នេហ៍បញ្ច្រាសទិស 6:00 - 6:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 6:30 - 8:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 8:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 8:30 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ជម្លោះរាជវង្សឆេង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ នារីស្បែកគង់ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 13:05 - 14:40
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿងនារីស្បែកគង់ 14:40 - 15:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ 15:00 - 15:05
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿងនារីស្បែកគង់ 15:05 - 16:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី តូច ខ្លឹម ខ្លាំង 16:00 - 17:00
ចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 17:00 - 17:10
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សិល្បៈកម្សាន្ត 17:10 - 17:40
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿង គំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 17:40-19:00
ផ្សាយផ្ទាល់ពត៌មានពេលយប់ 19:00 - 19:35
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ រឿងអ្នកម៉ាក់វ័យក្មេង 19:35 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ រឿងស្នេហ៍បញ្ច្រាសទិស 21:00-22:30
ចាក់ផ្សាយកកម្មវិធីពត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត 22:30-23:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿងគំនុំស្នេហ៍អតីតជាតិ 23:00-00
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រឿងស្នេហ៍បញ្ច្រាសទិស 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សុខភាពលេខមួយ 6:30 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ លំហូរបេះដូង 9:00 - 11:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សិល្បៈកម្សាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីមួយចំនួន 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ជម្លោះរាជវង្សឆេង 14:00 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ប្រគុំតន្ត្រីBoos Trong 16:30 - 19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី Family Feud Cambodia 20:00 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ស្រមោលឫស្យា វគ្គ ២ 21:00 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ផ្ការីកក្នុងភ្លើង 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីតន្ត្រីBoostrong Music On Fire 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីតន្ត្រីBoostrong Music On Fire 6:00 - 8:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿងលំហូរបេះដូង 9:00 - 11:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ឆ្ងាញ់Check In 11:00-11:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីបេសសកម្មពិភពលោក 11:30-12:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីប្រដាល់ អធិរាជគុនខ្មែរ ISI PALM 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង រឿងជម្លោះរាជវង្សឆេង 14:00-16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីFamily Feud Cambodia 16:30-17:30
ចាក់ផ្សាយរឿងភាពយន្ត DIAMONDO LOVER ( Series II ) 17:30-19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី តូច ខ្លឹម ខ្លាំង 19:00-20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 22:00-23:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រឿងផ្ការីកក្នុងភ្លើង 23:30-00:30

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.