ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានកីឡា 9:00-9:15
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 9:15 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ ប្រពន្ធដើម 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី​ គ្រួសាររីករាយ 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 16:02 - 16:30
កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង យុទ្ធសិល្ប៍ស៊ុនអ៊ូខុង 17:05-18:00
រឿងភាគហុងកុង បុព្វេសន្និវាស 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ កំណើតស្នេហ៍អនឡាញ​ 21:00 - 22:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង បុព្វេសន្និវាស 22:05 - 23:00
ព័ត៌មានពេលយប់ 23:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 23:30 - 23:33
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 9:00-9:15
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 9:15 - 10:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 10:00 - 10:02
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ ប្រពន្ធដើម 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី​ ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 16:02 - 16:30
កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង ស៊ុនអ៊ូខុង (ភាគបញ្ចប់) 17:05-18:00
រឿងភាគហុងកុង បុព្វេសន្និវាស 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ កំណើតស្នេហ៍អនឡាញ​ 21:00 - 22:05
ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 23:00
រឿងភាគហុងកុង ទំនាស់គ្រួសារអភិជន 23:00 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡា 9:00-9:15
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពអនឡាញ 9:15 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពអនឡាញ 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ ប្រពន្ធដើម 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សេដ្ឋីវ័យក្មេង 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 16:02 - 16:30
កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង ម្ចាស់ក្សត្រីការពារជាតិ 17:05-18:00
រឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ កំណើតស្នេហ៍អនឡាញ​ 21:00 - 22:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿង បុព្វេសន្និវាស 22:05 - 23:00
ព័ត៌មានពេលយប់ 23:00 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពអនឡាញ 9:00-9:15
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 9:15 - 10:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពអនឡាញ 10:00 - 10:02
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
រឿងភាគថៃ ប្រពន្ធដើម​ (ភាគបញ្ចប់) 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 12:02 - 13:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគ​ខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 16:02 - 16:30
កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង ម្ចាស់ក្សត្រីការពារជាតិ 17:05-18:00
រឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 21:00 - 22:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 22:05 - 23:00
ព័ត៌មានពេលយប់ 23:00 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានកីឡា 9:00-9:15
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:​​15 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ ស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់ 11:02 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 12:02 - 13:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 15:00 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 16:02 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង 15:02 - 16:00
រឿងភាគហុងកុង ម្ចាស់ក្សត្រីការពារជាតិ 17:05-18:00
រឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 21:00 - 22:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង បុព្វេសន្និវាស 22:05 - 23:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:00 - 23:33
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 6:00-6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ការណាត់ជួបដ៏អស្ចារ្យ 6:30 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 9:00
ផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានកីឡា 9:00-9:15
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង បល្ល័ង្គផ្កាស្នេហ៍ 9:15 - 11:00
កម្មវិធី សិល្បៈកម្សាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ Sabay Movie 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង យុទ្ធសិល្ប៍ស៊ុនអ៊ូខុង 14:00 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Hero M150 16:30 - 17:00
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 17:00 - 17:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ប្រពន្ធដើម 17:30 - 19:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
រឿង ម្ចាស់បំណុល 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ ឡិបឡប់ត្រឡប់វិញ្ញាណ 21:00 - 22:00
កម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:00 - 22:30
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ Kleun Chivit 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 23:30 - 24:05
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត 6:30 - 7:00
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 7:00 - 7:30
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 7:30 - 8:00
កម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីកីឡា 9:00-9:15
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បល្ល័ង្គផ្កាស្នេហ៍ 9:15 - 11:00
កម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 11:00 - 11:30
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ពី Sabay Movie 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង យុទ្ធសិល្ប៍ស៊ុនអ៊ូខុង(ភាគបញ្ចប់) 14:00 - 16:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ទំនាស់គ្រួសារអភិជន 16:00-16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 16:30 - 17:00
កម្មវិធី ​Yong Self Made Millionaire 17:00 - 17:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ប្រពន្ធដើម 17:30-19:00
កម្មវិធី ​Hero M150 19:00 - 19:30
កម្មវិធី PNN High Light 19:30 - 20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ Kleun Chivit 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 23:30 - 24:05

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.