ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីព័ត៌មានកម្សាន្ត 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ អ្នកក្លាហានមុខពីរ 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ទីក្រុងស្តេចល្បែង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី PNN Hi Li 14:00 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ល្បិចក្នុងរាជវាំង វគ្គពីរ 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មន្តស្នេហ៍កំលោះពីឡុត 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីបេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ អ្នកក្លាហានមុខពីរ 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ទីក្រុងស្តេចល្បែង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 14:00 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ល្បិចក្នុងរាជវាំង វគ្គពីរ 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មន្តស្នេហ៍កំលោះពីឡុត 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មន្តស្នេហ៍កំលោះពីឡុត 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ទីក្រុងស្តេចល្បែង 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 14:00 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ល្បិចក្នុងរាជវាំង វគ្គពីរ 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មន្តស្នេហ៍កំលោះពីឡុត 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី សុខភាពលេខមួយ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មន្តស្នេហ៍កំលោះពីឡុត 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ទីក្រុងស្តេចល្បែង (ភាគបញ្ចប់) 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 13:05 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ល្បិចក្នុងរាជវាំង វគ្គពីរ 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ អ្នកក្លាហានមុខពីរ 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បុព្វេសន្និវាស 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ចាស់ខុសជំនាន់ 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ 13:05 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បេះដូងបរិសុទ្ធ 14:40 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ល្បិចក្នុងរាជវាំង វគ្គពីរ 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 18:50 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ អ្នកក្លាហានមុខពីរ 21:00 - 22:05
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី បេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មហិទ្ធិឫទ្ធិនាងខ្លា 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ការណាត់ជួបដ៏អស្ចារ្យ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 6:30 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចុងភៅឡេះឡោះកំលោះលង់ស្នេហ៍ 9:00 - 11:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សិល្បៈកម្សាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងថៃ Im Fine Thank You, Love You 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ទីក្រុងស្តេចល្បែង 14:00 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ប្រគុំតន្ត្រីBoos Trong 16:30 - 19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 20:00 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ អ្នកក្លាហានមុខពីរ 21:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ វណ្ណៈស្នេហ៍ 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ដែនដីស្នេហ៍អាថ៌កំបាំង 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មាន សិល្បៈកម្សាន្ត 6:30 - 7:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 7:00 - 7:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ បទចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 7:30 - 8:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចុងភៅឡេះឡោះកំលោះលង់ស្នេហ៍ 9:00 - 11:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 11:00 - 11:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ បទចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីប្រដាល់ អធិរាជគុនខ្មែរ ISI PALM 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ទីក្រុងស្តេចល្បែង 14:00 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ គំនុំគ្រួសារប្រហារស្នេហ៍ 16:30 - 19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី PNN Hi Li 19:00 - 20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ វណ្ណៈស្នេហ៍ 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 23:30 - 24:30

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.