ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 10:02 - 10:50
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 10:50-11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ សុរិយាអស្តង្គត 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន (ភាគបញ្ចប់) 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
រឿងភាគខ្មែរ ទូកបាត់ច្រវា (ភាគបញ្ចប់) 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
អាហារប្រចាំថ្ងៃ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងក្រមុំលាក់ខ្លួន 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន 16:02 - 16:30
កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង កំពូលសេនាទាំងបួន 17:05-18:00
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ សង្គ្រាមស្រីស្អាត 21:00 - 22:05
ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 10:02 - 10:50
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 10:50-11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ សុរិយាអស្តង្គត 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ បេសកកម្មភេទទី៣ 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
អាហារប្រចាំថ្ងៃ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងក្រមុំលាក់ខ្លួន 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន 16:02 - 16:30
កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង កំពូលសេនាទាំងបួន 17:05-18:00
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ សង្គ្រាមស្រីស្អាត 21:00 - 22:05
ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
រឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គសង្គ្រាមស្រីស្អាត 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ 10:02 - 10:50
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 10:50-11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ សុរិយាអស្តង្គត 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ បេសកកម្មភេទទី៣ 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន 16:02 - 16:30
កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង កំពូលសេនាទាំងបួន 17:05-18:00
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ សង្គ្រាមស្រីស្អាត 21:00 - 22:05
ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គសង្គ្រាមស្រីស្អាត 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ 10:02 - 10:50
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 10:50-11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
រឿងភាគថៃ សុរិយាអស្តង្គត 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគថៃ បេសកកម្មភេទទី៣ 12:02 - 13:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ គ្រូពេទ្យខ្ញុំ​ (ភាគបញ្ចប់) 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ គ្រូពេទ្យខ្ញុំ​ (ភាគបញ្ចប់) 14:02 - 14:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន 15:02 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿង ក្រមុំលាក់ខ្លួន 16:02 - 16:30
កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង កំពូលសេនាទាំងបួន 17:05-18:00
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 18:00 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 21:00 - 22:05
ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ទូកបាត់ច្រវា 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Anchor Fun Zone 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគថៃ សុរិយាអស្តង្គត 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
រឿងភាគថៃ បេសកកម្មភេទទី៣ 12:02 - 13:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ប្រពន្ធអ្នកឆ្លាត 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ គ្រូពេទ្យខ្ញុំ 14:02 - 14:30
កម្មវិធី កំពូលកុមារឆ្លាត 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ ក្រមុំលាក់ខ្លួន 15:02 - 16:00
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ ក្រមុំលាក់ខ្លួន 16:02 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:02 - 17:05
រឿងភាគហុងកុង កំពូលសេនាទាំងបួន 17:05-18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 18:00 - 18:50
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 21:00 - 22:05
កម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:05 - 22:30
រឿងភាគហុងកុង ភ្នាក់ងារCID កំចាត់គ្រឿងញៀន 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ទូកបាត់ច្រវា 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីបេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ការណាត់ជួបដ៏អស្ចារ្យ 6:30 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង បេះដូងស្នេហ៍ពីរជាតិ 9:00 - 11:00
កម្មវិធី សិល្បៈកម្សាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ Sabay Movie 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង កំពូលសេនាទាំងបួន 14:00 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Hero M150 16:30 - 17:00
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 17:00 - 17:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ សុរិយាអស្តង្គត 17:30 - 19:00
កម្មវិធី ​ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
កម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
រឿងភាគខ្មែរ ម្ចាស់បំណុល 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ ប្តីខ្ញុំប៉ូលីសសម្ងាត់ 21:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង Kleun Chivit 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ទូកបាត់ច្រវា 23:30 - 24:05
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត 6:30 - 7:00
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 7:00 - 7:30
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 7:30 - 8:00
កម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ បេះដូងស្នេហ៍ពីរជាតិ 9:00 - 11:00
កម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 11:00 - 11:30
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ពី Sabay Movie 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង កំពូលសេនាទាំងបួន 14:00 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 16:30 - 17:00
កម្មវិធី ​Yong Self Made Millionaire 17:00 - 17:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង សុរិយាអស្តង្គត 17:30-19:00
កម្មវិធី ​Hero M150 19:00 - 19:30
PNN High Light 19:30 - 20:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ Kleun Chivit 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 23:30 - 24:05

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.