ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្រ្ត 9:00 - 9:30
ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញភាពយន្តថៃ Nang Rai Tee Ruk 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ទេវបុត្រណាចា 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង ស្នេហានារី office សម័យ​ថ្មី 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
បទចម្រៀងក្នុងភាពយន្តភាគ (PNN MV) 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
កម្មវិធី សម្លអ្វីថ្ងៃនេះ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រលកជីវិត 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ នារីក្នុងភ្លើងគំនុំ 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:40
ជីវិត និង កំសាន្ត 19:40 - 19:50
​រឿងភាគខ្មែរ សុផាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ព្រះម៉ែនាគរាជ 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Tang pen kamatep 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ សុផាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 9:00 - 9:30
វីដេអូកំប្លែង 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ Nang Rai Tee Ruk 10:02 - 11:00
​​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ទេវបុត្រណាចា 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង ស្នេហានារី office សម័យ​ថ្មី 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
បទចម្រៀងក្នុងភាពយន្តភាគ 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
កម្មវិធី សម្លអ្វីថ្ងៃនេះ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រលកជីវិត 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ នារីក្នុងភ្លើងគំនុំ 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:40
កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ សូផាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ព្រះម៉ែនាគរាជ 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Tang pen kamatep 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ សុផាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីអាហារងាយៗប្រចាំថ្ងៃ 9:00 - 9:30
វីដេអូបទយកការណ៍ 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Nang Rai Tee Ruk 10:02 - 11:00
​​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ទេវបុត្រណាចា 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង ស្នេហានារី office សម័យ​ថ្មី 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
បទចម្រៀងក្នុងភាពយន្តភាគ 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី អាហារពិតជីវិតរីករាយ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សើចម៉ាឆ្ងាញ់ 16:02 - 16:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Hero-M150 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ វណ្ណៈស្នេហ៍ 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:40
កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ សូផាត 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ព្រះម៉ែនាគរាជ 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Tang Pen Kamatep 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ សូផាត 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពី ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ 7:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Poly Gold Concert 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ទេវបុត្រណាចា 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង ស្នេហានារី office សម័យ​ថ្មី 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ សុផាត 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 14:02 - 14:30
ចំនេះដឹងស្រ្តី 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីកំពូលកុមារឆ្លាត 16:02 - 16:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី វេទិកាព្រហ្មម៉ាញ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ វណ្ណៈស្នេហ៍ 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:40
កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ទុំទាវ 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ផ្កាយវង្វេងមេឃ 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Tang Pen Kamatep 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ទុំទាវ 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00-10:02
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Anchor Fun Zone 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00-11:02
រឿងភាគហុងកុង ទេវបុត្រណាចា 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង ស្នេហានារី office សម័យ​ថ្មី 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរសុផាត 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 14:02-14:30
កម្មវិធីអាហារងាយៗប្រចាំថ្ងៃ 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Assean Connect 16:02 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ វណ្ណៈស្នេហ៍ 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:40
កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ទុំទាវ 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ផ្កាយវង្វេងមេឃ 21:00 - 22:05
កម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Dragon Blood Romeas 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ទុំទាវ 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Mission Of the Week 6:00 - 6:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ការណាត់ជួបដ៏អស្ចារ្យ 6:30 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 09:00
កម្មវិធីប្រដាល់ Khmer Thai Fight 09:00 - 11:00
កម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
Westec Movie "Love Arumirai" 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
Westec Movie "Love Arumirai" 13:00 - 14:00
ចាក់ឡើងវិញរឿងភាគ TVB "ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីយ៍ក្លាហាន" 14:00 - 15:30
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ បញ្ចប់ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ 15:30 - 17:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់ Poly Gold Concert 17:00 - 19:00
កម្មវិធីហុងស៊ុយ 19:00 - 19:30
កម្មវិធីគ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
រឿងភាគខ្មែរ ទុំទាវ 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ ផ្កាយវង្វេងមេឃ 21:00 - 22:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Dragon Blood Romeas 22:05 - 23:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ទុំទាវ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញ ​កម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 6:00 - 6:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សិល្បៈកំសាន្ត 6:30 - 7:00
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 7:00 - 7:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Hero M150 7:30 - 8:00
កម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ "នារីក្នុងភ្លើងគំនុំ" 9:00 - 11:00
កម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 11:00 - 11:30
ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 11:30 - 12:00
ភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ពី Sabay រឿង «London Han Fallen» 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ពី Sabay រឿង «London Han Fallen» 13:00 - 14:00
ចាក់ឡើងវិញរឿងភាគ TVB "ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីយ៍ក្លាហាន" 14:00 - 17:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ 17:00 - 19:00
កម្មវិធី Hero-M150 19:00 - 19:30
PNN High Light 19:30-20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Dragon Blood Romeas 22:05 - 23:30
ផ្សាយឡើងវិញ Anchor Fun Zone 23:30 - 24:10

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.