ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ លំហូរបេះដូង 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការអាថ៍កំបាំងក្នុងជួរប៉ូលីស 11:00 - 12:00
រឿងភាគថៃ ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង និស្ស័យបងប្អូន 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ PNN High Light 14:00 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 14:40 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់ កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ 17:00 - 17:03
រឿងភាគហុងកុង និស្ស័យស្នេហ៍ចៃដន្យ 17:03-17:50
រឿងភាគថៃ ល្បែងស្នេហា 17:50 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ ស្នេហ៍ចៃដន្យ 21:00 - 22:05
ព័ត៍មានពេលយប់ 22:05-22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហ៍នាងហ៊ី (ភាគបញ្ចប់) 22:30-23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ លំហូរបេះដូង 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការអាថ៍កំបាំងក្នុងជួរប៉ូលីស 11:00 - 12:00
រឿងភាគថៃ ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង និស្ស័យបងប្អូន 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 14:00 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ជីវិត និងកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 14:40 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់ កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ 17:00 - 17:03
រឿងភាគហុងកុង និស្ស័យស្នេហ៍ចៃដន្យ 17:03-17:50
រឿងភាគថៃ ល្បែងស្នេហា 17:50 - 18:50
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គ​ ស្នេហ៍ចៃដន្យ 21:00 - 22:05
ព័ត៍មានពេលយប់ 22:05-22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ល្បែងស្នេហា 22:30-23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គស្នេហ៍ចៃដន្យ 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការអាថ៍កំបាំងក្នុងជួរប៉ូលីស 11:00 - 12:00
រឿងភាគថៃ ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង និស្ស័យបងប្អូន 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ​ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 14:00 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ជីវិត និងកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 14:40 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់ កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ 17:00 - 17:03
រឿងភាគហុងកុង និស្ស័យស្នេហ៍ចៃដន្យ 17:03-17:50
រឿងភាគថៃ ល្បែងស្នេហា 17:50 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ផ្កាយភ្លោះ 21:00 - 22:05
ព័ត៍មានពេលយប់ 22:05-22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ល្បែងស្នេហា 22:30-23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កាមទេពស្នេហ៍ វគ្គស្នេហ៍ចៃដន្យ 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការអាថ៍កំបាំងក្នុងជួរប៉ូលីស 11:00 - 12:00
រឿងភាគថៃ ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 13:05 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ជីវិត និងកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 14:40 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់ កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:00 - 17:03
រឿងភាគហុងកុង និស្ស័យស្នេហ៍ចៃដន្យ 17:03-17:50
រឿងភាគថៃ ល្បែងស្នេហា 17:50 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ​និស្ស័យបងប្អូន 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ជំនួញបេះដូង 21:00 - 22:05
ព័ត៍មានពេលយប់ 22:05-22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ល្បែងស្នេហា 22:30-23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង សមុទ្រទឹកភ្នែក 23:30 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការអាថ៍កំបាំងក្នុងជួរប៉ូលីស 11:00 - 12:00
រឿងភាគថៃ អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង អាថ៍កំបាំងត្រីសូល៍ 13:05 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ជីវិត និងកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ​អ្នកម្តាយក្លែងក្លាយ 14:40 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:00 - 17:03
រឿងភាគហុងកុង និស្ស័យស្នេហ៍ចៃដន្យ 17:03-17:50
រឿងភាគថៃ ល្បែងស្នេហា 17:50 - 18:50
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលល្ងាច 18:50 - 19:40
ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ​និស្ស័យបងប្អូន 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ ជំនួញបេះដូង 21:00 - 22:05
កម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:05-22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ល្បែងស្នេហា 22:30-23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង សមុទ្រទឹកភ្នែក 23:30 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 6:00-6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ការណាត់ជួបដ៏អស្ចារ្យ 6:30 - 7:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ភ្លើងស្នេហ៍ ភ្លើងគំនុំ 9:00 - 11:00
កម្មវិធី សិល្បៈកម្សាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង អំពិលផ្អែម 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហា និងការលោភលន់ 14:00 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 16:30 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ កងដៃចាំជាតិ 17:00 - 19:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
កម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
ចាក់ផ្សាយរឿង និស្ស័យបងប្អូន 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ ជំនួញបេះដូង 21:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ក្រមុំលាក់ខ្លួន 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ សមុទ្រទឹកភ្នែក 23:30 - 24:05
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត 6:30 - 7:00
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 7:00 - 7:30
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 7:30 - 8:00
កម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ភ្លើងស្នេហ៍ ភ្លើងគំនុំ 9:00 - 11:00
កម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 11:00 - 11:30
ចាក់ផ្សាយបទចំរៀងក្នុងរឿងភាគ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង កញ្ញាអំពិលផ្អែម 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង ស្នេហា និងការលោភលន់ 14:00 - 16:30
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 16:30-17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿង កងដៃចាំជាតិ 17:00 - 19:00
កម្មវិធី PNN High Light 19:00-20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ក្រមុំលាក់ខ្លួន 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 23:30 - 24:05

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.