ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រលកជីវិត 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សិល្បៈកម្សាន្ត 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មានត្រឹមចិត្តស្នេហ៍ 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ និស្ស័យស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Family Feud 14:00 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតិត 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ កម្លាំងអធិដ្ឋាន 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតីត 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ភរិយាសម័យថ្មី 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រលកជីវិត 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីបេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ មានត្រឹមចិត្តស្នេហ៍ 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ និស្ស័យស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 14:00 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតិត 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ កម្លាំងអធិដ្ឋាន 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតីត 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ភរិយាសម័យថ្មី 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រលកជីវិត 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ គ្រូពេទ្យថងឯក 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ភរិយាសម័យថ្មី 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 14:00 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតិត 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ តួគេ ខ្ញុំសម្តែង 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ កម្លាំងអធិដ្ឋាន 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតីត 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ភរិយាសម័យថ្មី 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រលកជីវិត 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី សុខភាពលេខមួយ 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ គ្រូពេទ្យថងឯក 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ភរិយាសម័យថ្មី 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 14:00 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិតកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 14:40 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី កីឡាប្រចាំថ្ងៃ 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតិត 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ និស្ស័យស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មានត្រឹមចិត្តស្នេហ៍ 21:00 - 22:05
កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតីត 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ និស្ស័យស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ រលកជីវិត 6:00 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 8:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានប្លែកៗពីពិភពលោក 8:30 - 9:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:00 - 10:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:55 - 11:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 11:00 - 12:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 12:00 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ភរិយាសម័យថ្មី 13:05 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Promanh Show 14:00 - 14:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិតកម្សាន្ត 14:30 - 14:40
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មស៊ីជម្ពូ 14:40 - 16:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី តូច ខ្លឹម ខ្លាំង 16:30 - 16:55
ផ្សាយផ្ទាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:55 - 17:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង កណ្តាប់ដៃជ្រែកជញ្ជាំង 17:00 - 17:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ ចំណងស្នេហ៍អតិត 17:50 - 18:50
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលយប់ 18:50 - 19:40
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានជីវិត និងកម្សាន្ត 19:40 - 19:50
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្មែរ និស្ស័យស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ 19:50 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មានត្រឹមចិត្តស្នេហ៍ 21:00 - 22:05
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី បេសកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:05 - 22:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍កម្មនាងហង្ស 22:30 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ និស្ស័យស្នេហ៍នាងមនោរាហ៍ 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 6:00 - 6:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សុខភាពលេខមួយ 6:30 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ស្នេហ៍ក្នុងភ្លើងគំនុំឈាម 9:00 - 11:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី សិល្បៈកម្សាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
កម្មវិធីចាក់ផ្សាយឡើងវិញ 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 14:00 - 16:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ប្រគុំតន្ត្រីBoostrong 16:30 - 19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Family Feud 20:00 - 21:00
ចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃ មានត្រឹមចិត្តស្នេហ៍ 21:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ផ្ការីកក្នុងភ្លើង 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ប្រគុំតន្ត្រីBoos Strong 23:30 - 24:30
កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ប្រគុំតន្ត្រីBoos Strong 6:00 - 8:00
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ លំហូរបេះដូង 9:00 - 11:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ឆ្ងាញ់ Check In 11:00 - 11:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ បទចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 11:30 - 12:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីប្រដាល់ អធិរាជគុនខ្មែរ ISI PALM 12:00 - 14:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ប្រតិបត្តិការក្រុមខ្លាហោះ 14:00 - 16:30
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីមួយចំនួនឡើងវិញ 16:30 - 19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី តូច ខ្លឹម ខ្លាំង 19:00 - 20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:00
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ផ្ការីកក្នុងភ្លើង 22:00 - 23:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Anchor Fun Zone 23:30 - 24:30

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.