ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

កាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្រ្ត 9:00 - 9:30
ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញភាពយន្តថៃ ចិត្តស្អប់បង្កប់ស្នេហ៍ 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីក្លាហាន 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
កម្មវិធី សម្លអ្វីថ្ងៃនេះ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រលកជីវិត 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿង ចិត្តសាស្ត្របំបែកឃាតកម្ម 17:02 - 18:00
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ ទឹកភ្នែកនាងទាសី 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 20:00
រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឥទ្ធិពលស្នេហ៍ 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីចំណេះដឹងស្ត្រី 9:00 - 9:30
វីដេអូកំប្លែង 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ ចិត្តស្អប់បង្កប់ស្នេហ៍ 10:02 - 11:00
​​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីក្លាហាន 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
កម្មវិធី សម្លអ្វីថ្ងៃនេះ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ រលកជីវិត 15:02 - 16:30
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ចិត្តសាស្ត្របំបែកឃាតកម្ម 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ ទឹកភ្នែកនាងទាសី 18:00 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 20:00
រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៍ 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីអាហារងាយៗប្រចាំថ្ងៃ 9:00 - 9:30
វីដេអូបទយកការណ៍ 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ចិត្តស្អប់បង្កប់ស្នេហ៍ 10:02 - 11:00
​​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿងភាគហុងកុង ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីក្លាហាន 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី អាហារពិតជីវិតរីករាយ 14:02 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សើចម៉ាឆ្ងាញ់ 16:02 - 16:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Hero-M1500 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ចិត្តសាស្ត្របំបែកឃាតកម្ម 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ ទឹកភ្នែកនាងទាសី 18:03 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឥទ្ធិពលស្នេហ៍ 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធីបេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 9:00 - 9:30
ចម្រៀងក្នុងរឿងភាគ 9:30 - 9:40
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត 9:40 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00 - 10:02
រឿង ចិត្តស្អប់បង្កប់ស្នេហ៍ 10:02 - 11:00
​​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00 - 11:02
រឿង ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីក្លាហាន 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
កម្មវិធីពីរឿងពស់កេងកង 14:02 - 14:30
កម្មវិធីចំណេះដឹងស្ត្រី 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីកំពូលកុមារឆ្លាត 16:02 - 16:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីវេទិកាព្រហ្មម៉ាញ 16:30 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ចិត្តសាស្ត្របំបែកឃាតកម្ម 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 17:55 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ នារីក្នុងភ្លើងគំនុំ 18:03 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ តាមបេះដូងដល់ទីបំផុត 21:00 - 22:05
កម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ ឥទ្ធិពលស្នេហ៍ ភាគបញ្ចប់ 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាព្រឹកនេះ 6:00 - 7:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន សន្ទនាពេលព្រឹក 7:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Anchor Fun Zone 9:00 - 10:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 10:00-10:02
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Anchor Fun Zone 10:02 - 11:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 11:00-11:02
រឿង ដាវទេពសេនាឥន្ទ្រីក្លាហាន 11:02 - 12:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 12:00 - 12:02
រឿងភាគហុងកុង គំនុំក្នុងខ្សែលោហិត 12:02 - 13:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 13:00 - 13:05
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 13:05 - 14:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 14:00 - 14:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគខ្មែរ ពស់កេងកង 14:02-14:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី អាហារងាយៗប្រចាំថ្ងៃ 14:30 - 15:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 15:00 - 15:02
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគថៃ សុបិន្តបុស្បា 15:02 - 16:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 16:00 - 16:02
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ASEAN Connect 16:02 - 17:00
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី 17:00 - 17:02
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគហុងកុង ចិត្តសាស្ត្របំបែកឃាតកម្ម 17:02 - 17:55
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 18:00 - 18:03
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគចិន នារីក្នុងភ្លើងគំនុំ 18:03 - 19:00
កម្មវិធីព័ត៌មាន កម្ពុជាល្ងាចនេះ 19:00 - 19:50
រឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 19:50 - 21:00
រឿងភាគថៃ តាមបេះដូងដល់ទៅបំផុត 21:00 - 22:05
កម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 22:05 - 22:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Dragon Blood Sing 22:30 - 23:30
ព្យាករណ៍ធាតុអាកាស 23:30 - 23:33
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 23:33 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Mission Of the Week 6:00 - 6:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី ការណាត់ជួបដ៏អស្ចារ្យ 6:30 - 7:00
ផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 7:00 - 09:00
ផ្សាយឡើងវិញ រឿងភាគចិន ស្នេហ៍ប្រែកាយ 09:00 - 11:00
កម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្ត 11:00 - 11:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី ព័ត៌មានថ្ងៃសៅរ៍ 11:30 - 12:00
ភាពយន្តចុងសប្តាហ៍ពី Westec 12:00 - 14:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
រឿងភាគចិនហុងកុង បងប្អូនទាំងដប់ 14:00 - 16:00
ផ្សាយឡើងវិញរឿង Monkey King 2 16:00 - 18:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
រឿងភាគថៃ នារីក្នុងភ្លើងគំនុំ 18:00 - 19:00
កម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 19:00 - 19:30
កម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 19:30 - 20:00
រឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 20:00 - 21:00
រឿងភាគថៃ តាមបេះដូងដល់ទៅបំផុត 21:00 - 22:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Dragon Blood Krating 22:05 - 23:30
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគខ្មែរ កញ្ញាអំពិលផ្អែម 23:35 - 24:30
កម្មវិធីកំសាន្ត PNN ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញ ​កម្មវិធី សន្ទនាថ្ងៃសៅរ៍ 6:00 - 6:30
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី សិល្បៈកំសាន្ត 6:30 - 7:00
ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ 7:00 - 7:30
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី Hero M150 7:30 - 8:00
កម្មវិធី ASEAN Connect 8:00 - 9:00
ផ្សាយឡើងវិញ រឿង ស្នេហ៍ប្រែកាយ 9:00 - 11:00
កម្មវិធី ស៊ីអារម្មណ៍ 11:00 - 11:30
កម្មវិធី កំពូលកុមារឆ្លាត 11:30 - 12:00
ផ្សាយរឿងចិន Morning Grave 12:00 - 14:00
ចាក់រឿងចិនហុងកុង បងប្អូនទាំងដប់ 14:00 - 16:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលរសៀល
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី ហុងស៊ុយវិទ្យាសាស្ត្រ 16:00 - 16:30
ផ្សាយឡើងវិញ កម្មវិធី គ្រួសាររីករាយ 16:30 - 17:30
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ 17:00 - 19:00
កម្មវិធីផ្សាយពេលល្ងាច
កម្មវិធី Hero-M150 19:00 - 19:30
PNN High Light 19:30-20:00
ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី Anchor Fun Zone 20:00 - 22:05
ផ្សាយឡើងវិញរឿងភាគថៃ Dragon Blood Krating 22:05 - 23:30
ផ្សាយឡើងវិញ Anchor Fun Zone 23:30 - 24:10

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.