ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

របៀបរៀបចំផ្ទះ តាមបែបហុងស៊ុយ (បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ, ផ្ទះបាយ, បន្ទប់គេង)

០១ សីហា ២០១៧

 

កម្មវិធី ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង19:00 ដល់ម៉ោង 19:30នាទីយប់

១ - របៀបរៀបចំ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

 

 

២ - របៀបរៀបចំ ផ្ទះបាយ

 

 

៣ - របៀបរៀបចំ បន្ទប់គេង

 

 

 

កម្មវិធីកំសាន្ត ហុងស៊ុយ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.