ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

បទចម្រៀងក្នុងរឿង «សុំជាបុរសម្នាក់ក្នុងចិត្តអូន»

០៣ កក្កដា ២០១៧

រឿង «សុំជាបុរសម្នាក់ក្នុងចិត្តអូន» ដែលចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ពុធ វេលាម៉ោង ៦ ល្ងាច

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.