ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

MUG Giveaway «Jao ban Jao Reun»

៣០ មីនា ២០១៧

PNN ផ្តល់ជូននូវរង្វាន់ កែវទឹកដ៏ស្រស់ស្អាត ដល់អ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភាគថៃ «និស្ស័យកម្មព្រះភូម»។ 


លក្ខខណ្ឌ៖ Comment ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ រួចMention មិត្តភក្តិចំនួន៥


ឈ្មោះអ្នកមានសំណាងទាំង៥រូប៖ 

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.