ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយកញ្ញា អ៊ីវ៉ា ក្នុងកម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

១៧ តុលា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1 - បាត់មនុស្សធ្លាប់ Sweet កញ្ញា អ៊ីវ៉ា

 

2 - ម្នាក់នឹងហើយដែលខ្ញុំស្រលាញ់ កញ្ញា អ៊ីវ៉ា

 

3 - ភ្នែកតូចគួរអោយស្រលាញ់ កញ្ញា អ៊ីវ៉ា

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.