ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយក្រុម Dark-storm! អ្នកណាជាអ្នកធ្វើអោយបងប្រែ?

២៩ កញ្ញា ២០១៧

 

កម្មវិធី #ស៊ីអារម្មណ៍ ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក #HeinekenChitChatShow #ChitChatShow

 

1 - បងប្រែ ពីក្រុម Dark Stormz

 

2- វគ្គទី១ ក្នុងកម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍

 

3- វគ្គទី២ ក្នុងកម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍

 

4- វគ្គទី៣ ក្នុងកម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.