ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

បាត់មុខ អាន គុណកូឡាយូរ​​ ឥឡូវឃើញមុខ ​នៅក្នុងកម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

២៩ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន។

 

1 - ឃើញមុខអូនឆ្អែតបាយ - ដោយ អាន គុណកូឡា​​

 

2 - ទន្សាយស្នេហ៍ចន្ទ - ដោយ អាន គុណកូឡា​​

 

3 - Dalin Da - ដោយ អាន គុណកូឡា​​

 

4 - អាឆួយពួកម៉ាកខ្ញុំ - ដោយ អាន គុណកូឡា​​

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.