ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយលោក ប៊ុត សីហា កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

២៩ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភីអិនអិន។

 

1 - ពាក់កណ្តាល ពី ប៊ុត ​សីហា

 

2 - ញ៉ែដាក់ខែ ពី ប៊ុត សីហា

 

3 - ភ្លើងក្នុងភ្នែក ពី ប៊ុត សីហា

 

4 - ស្រលាញ់ស្រា ពី ប៊ុត សីហា

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.