ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយ កញ្ញា ផន ស្រីខួច ក្នុងកម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

១៣ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1 - ឈប់នឹកគេតែមិនអាចឈប់នឹកបង

 

2 - ហក់មក

 

3 - Lets Flied

 

4 - Let's go 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.