ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

អីយ៉ា! BROS LA & SEAV​ ដាក់សុទ្ធតែបទ កន្តាក់អារម្មណ៍ម៉ង

១៣ កញ្ញា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

1 - ក្រហម

 

2 - សក់ខ្លី

 

3 - សក់វែង

 

4 - ទយទយ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.