ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

លោក Jimmy Kiss​ បកស្រាយចម្រៀង បីបទផ្ទួនៗ​ ក្នុងកម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert

៣១ សីហា ២០១៧

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

១​ - Baby I'm sorry

 

២​ - ក្រុងចិត្ត

 

៣​ - អាសង់ការេ

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.