ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

សុទ្ធតែបទ ពិរោះៗ​ ពីលោកថេណា «រាហ៊ូចាប់ចន្ទ, កង់សាគួរ, ខុសជំនាន់»

០២ សីហា ២០១៧

 

កម្មវិធី #AnchorFunZoneConcert មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១០ យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បុស្ត៍ភីអិនអិន

 

១ - រាហ៊ូចាប់ចន្ទ

 

 

 

២ - កង់សាគួរ

 

 

 

៣ - ខុសជំនាន់

 

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.