ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ទាក់ទងយើង

ផ្នែកទីផ្សារ / MARKETING
  • SIRIRAT TEWAPRASITPORN
  • +(855)96 930 8888
ផ្នែកលក់ / SALES
  • យ៉េត ច័ន្ទសីលា
  • +(855)10 555 666
  • +(855)96 830 8888
ផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ / PR
  • រ័ត្ន ពិសិដ្ឋធីតា
  • +(855)81 56 22 56

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.