ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ទាក់ទងយើង

ផ្នែកទីផ្សារ / MARKETING
  • KESARIN THIRAWATANANON
  • +(855)96 930 8888
ផ្នែកលក់ / SALES
  • យ៉េត ច័ន្ទសីលា
  • +(855)10 555 666
  • +(855)96 830 8888
ផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ / PR
  • ម៉ី​ វ៉ាន់ណែត / ផល​ សុខភារី
  • +(855)87 56 28 56
  • +(855)96 943 8888

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.