ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

ទាក់ទងយើង

ផ្នែកទីផ្សារ & ផ្នែកលក់
  • យ៉េត ច័ន្ទសីលា
  • +855 (088 5 - 078 - 010) 555 666
  • +855 96 830 8888
ផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ / PR
  • រ័ត្ន ពិសិដ្ឋធីតា
  • +855 81 56 22 56

Copyright © 2017 PNN TV. All Rights Reserved.